سبك معماری رمانسک
03
مارس

سبك معماری رمانسک

حقایق و اطلاعات جذاب در مورد هنر قرون وسطی به خصوص مشخصات سبك معماري رمانسك طی سال های میانی

سبك معماری رمانسک ، سبکی از معماری توسعه یافته بین سبک های گوتیک و رومی بعد از ۱۰۰۰ پس از میلاد مي باشد سبك معماری رمانسك با قوس مدور و طاق ها و با جایگزینی پایه ها برای ستون ها مشخص می شود. سبك معماری رمانسك ، معیاری است برای توصیف سبک های ساختمانی ای که بین ۸۰۰ و ۱۱۰۰ استفاده شده است. طراحی و مشخصات سبك معماری رمانسك می باید ترکیبی از کاربرد عملی و طراحی علمی باشد، بخصوص در ساختمان کلیسا. پس در ادامه مطلب با آرت تک همراه باشید تا به نکات مرتبط با معماری رمانسک دست پیدا کنید.

سبك معماری رمانسک

مشخصات سبك معماري رمانسك بایستی موارد زیر را در برگیرد:

– طراحی کلیسا و سبك معماری رمانسك نیازمند انتقال ترس، هیبت، تسلط، غیرت، اطاعت، احترام، قدرت و ثروت بود.
– قلعه ی سنگی کامفرت، عمدتا اصلاح شده ی قصرهای چوبی موت و بیلی بود اما همچنان سرد، بودار و کم نور.
– تزئیات؟ سنگ تراشی های قرون وسطی قادر به این بود که تزئیات را به قصرهای سبك معماري رمانسك اضافه کند.
– اقتصاد-طراحی قصرهای قرون وسطی در سبک معماری رنسانس، پر خرج اما بادوام بود.

سبك معماری رمانسک

هنر و سبك معماری رمانسک

در اين مطلب مي توانيد در مورد سبك حقایق، تاریخ و اطلاعات جالبی را در مورد رویدادهای مهم هنری تاریخی بزرگ ارائه می دهد که در کتاب های تاریخ قرون وسطی با موضوع مشخصات سبك رمانسک توزیع شده است. نقشه سایت دوره های قرون وسطی، جزئیات کاملی از همه ی اطلاعات و حقایق را در مورد موضوع جذاب مشخصات سبك معماري رمانسك در طی دوره ی تاریخی سال های میانی ارائه می دهد. محتوای این مقاله در ارتباط با جزئیات هنر قرون وسطی، حقایق رایگانی را برای منبع دهی و تحقیق برای مدارس، کالج ها و کار در طول ترم ارائه می کند.

جهت آشنایی بیشتر درباره سبک های معماری کلیک نمایید.

سبك معماری رمانسک

هنر قرون وسطی

– دوره ی قرون وسطی، زندگی، سن و زمانه
– مطالعه ی کتاب ها از یک باشگاه کتاب تاریخی یا تماشای کانال تاریخی، دی وی دی های دوره های قرون وسطی
-هنر قرون وسطی، مشخصات معماری رمانسک
-تاریخ، حقایق و اطلاعات جذاب در مورد مشخصات معماری رنسانس در طی دوره های قرون وسطی

سبك معماری رمانسک

خصوصیات و ویژگی های سبك معماری رمانسک

مشخصات سبك معماری رمانسك می تواند در قالب ویژگی های زیر تعریف شود:

سنگ همراه با برشی دقیق بود.دیوارها در ابتدا محکم بود اما طراحی دیوارها و نگاهداری پوسته در سبک معماری رمانسك توخالی بود و وزن سنگ ها را توزیع کرد.استفاده از قوس رومی، منجر به این شد که سنگ در مرکز، با ساخت قوس تقویت شود.سنگ مورد استفاده به شدت سنگین بود. وزن سقف گرایش به سمت خم شدن دیوارها به بیرون داشته و پایه های بزرگ سنگ همراه با دیوار در فواصل برای حفاظت (یا پشتیبانی) دیوارها از فشار بیرونی، توده ای می شود  این پایه های سنگی از ویژگی های معماری رشد و حائل ها به عنوان طراحی پایه و یک مشخصه ی اصلی معماری رمانسك معرفی گردید.دهانه ی پنجره در قصرهای رنسانس بایستی کوچک می بود تا استحکام دیوارها را حفظ کند.

طاق:

از مهم ترین توسعه ها و شاخصه های ساختاری معماری  رمانسك ، طاق بود. طاق به منظور ساخت سقف های سنگی توسعه یافت  سقف های چوبی خطری آشکار برای آتش سوزی بودند.
طاق های تونلی یا حفره مانند  شامل سطحی ادامه دار از قسمت های نیم دایره یا نیش دار بود. شبیه یک تونل یا حفره که در نیمه ی طولی برش خورده است.
محل تلاقی دو طاق طاقی که در تقاطع دو طاق تولید می شود، در زوایای دو طاق حفره ای، قوس های طاق ایجاد شده، نیش دار یا مدور بودند.