شهرداری گلسار-گروه معماری آرک تک
شهرداری گلسار-گروه معماری آرک تک
شهرداری گلسار-گروه معماری آرک تک
شهرداری گلسار-گروه معماری آرک تک
شهرداری گلسار-گروه معماری آرک تک
شهرداری گلسار-گروه معماری آرک تک

طراحي نماي خارجي ساختمان مركزي شهرداري گلسار

بهار 1397
كرج، استان البزر
كارفرما : شوراي شهر گلسار

طراحي نماي خارجي ساختمان شهرداري گلسار در بهار سال 1397 توسط شوراي شهر گلسار به گروه معماري آرك تك به دليل اگاهي از توانايي كاري در زمينه طراحي نماي كلاسيك مجموعه هاي اداري محول گرديد.
مديران شهرداري و شوراي شهر خواستار طراحي نما به سبك كلاسيك بودن اما به دليل نوع طراحي مدرن بنا، گروه طراحي آرك تك با مشكلات از قبيل تطبيق سبك نماي كلاسيك با بنا مواجه بودند.اما بعد از مشاوره با مديران ،گروه طراحي توانست با ايجاد سر در ورودي پيش آمده با ستون و سنتوري ،ايجاد قاب هاي پنجره كلاسيك و ستونك هاي چسبيده به بنا خواسته هاي كارفرما را جامعه عمل بپوشاند.