زیبایی و کمال در ساخت
30
ژوئن

زیبایی و کمال در ساخت

چیزی زیباست که با کمترین علامات ممکن، بیشترین نظم ممکن را عرضه کند؛”بیرکهوف” اما زیبایی تنها از طریق نظم و قاعده به دست نمی آید، بلکه نتیجه دو صفت...

ادامه مطلب